MicroAuto Version 187 Update *

Fix lỗi đổi loạn phỉ mật hà Đưa auto chế đồ (craft) xuống tab dưới cho tiện thao tác Thêm định vị tọa độ. Di chuyển lòng vòng giữa các tọa độ trong 1 bản đồ